Tính năng mới

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ H5 thân mến,

Tứ Tượng Ngũ Hành Ấn, là tính năng mạnh hóa nhân vật hoàn toàn mới đi song song cùng phó bản Tứ Tượng Địa Cung trong phiên bản Đường Môn Xưng Bá tháng 4 này. Cùng đón chờ xem sức mạnh gì sẽ đến với VLTK H5 thời gian này nhé.

Nội dung

 • Sử dụng tính năng ở giao diện nhân vật.

Võ Lâm 2

Giới thiệu thuộc tính:
 • Đấu Lực và Ngự Lực và thuộc tính chuyên dùng để vượt ải phó bản Tứ Tượng Địa Cung. Bốn mùa tương ứng có 2 thuộc tính Đấu và Ngự.
 • Đấu Lực tương ứng mùa có thể tăng mạnh sát thương trong phó bản tương ứng mùa của Tứ Tượng Địa Cung.
 • Ngự Lực tương ứng có thể làm tăng mạnh phòng ngực trong phó bản mùa của Tứ Tượng Địa Cung.

Võ Lâm 2

Giới thiệu Đá Ngũ Hành
 • Thuộc tính Đá Ngũ Hành trong Đồ Giám sau khi khảm có hiệu lực.
 • Khảm nhanh sẽ khảm tất cả Đá Ngũ Hành đã mở khóa trong bộ lên người.
 • Mở khóa Đá Ngũ Hành sẽ tốn 1 đạo cụ Đá Ngũ Hành tương ứng.
 • Khôi Phục sẽ khiến Đá Ngũ Hành trở về trạng thái ban đầu và hoàn trả tất cả Tinh Hoa Ngũ Hành đã tốn để tăng cấp.
 • Tách Đá Ngũ Hành sẽ có thể chuyển hóa thành Tinh Hoa Ngũ Hành, phẩm chất Đá Ngũ Hành càng cao, Tinh Hoa Ngũ Hành nhận được càng nhiều.
 • Tách Đá Ngũ hành Dư sẽ không ảnh người đến Đá Ngũ Hành đã mở khóa trong Đồ Giám.

  Võ Lâm 2

  Võ Lâm 2

  Giới thiệu Ngũ Hành Ấn
  • Mở đồ giám trong giao diện Tứ Tượng Ngũ Hành Ấn.
  • Ngũ Hành Ấn có 8 quẻ vị: Quẻ Khảm, Quả Cấn, Quẻ Chấn, Quẻ Tốn, Quẻ Li, Quẻ Khôn, Quẻ Đoài, Quẻ Càn. Mỗi quẻ vị tương ứng 1 loại thuộc tính.
  • Mỗi loại thuộc tính tăng cấp riêng, tăng cấp thuộc tính khác nhau sẽ tốn quẻ vị khác nhau.
  • Tăng cấp phẩm chất Ngũ Hành Ấn có thể tăng lên giới hạn cấp của thuộc tính Bát Quí.

  Võ Lâm 2

  Võ Lâm 2

 • Lưu ý: Nguyên liệu nâng cấp trong tính năng Tứ Tượng Ngũ Hành Ấn có thể nhận được khi tham gia tính năng: Tứ Tượng Địa Cung, Thẻ giải đố Đường Môn, Hoạt động Bánh Dày.