Giang Hồ Danh Túc

VLTKM

Thông tin chung

  • Thời gian tham gia: Cả ngày.
  • Điều kiện tham gia: Cấp 10 trở lên.

Cách tham gia

  • Khi đạt cấp 10, 20, 30... 100 sẽ có thể khiêu chiến các Boss Dã Ngoại tương ứng.
  • Mỗi Boss được khiêu chiến 3 lần trong ngày.
  • Khiêu chiến thành công sẽ nhận được nguyên liệu ngẫu nhiên, Môn Khách Nội Công Đơn và các trang bị ngẫu nhiên khác.

VLTKM

VLTKM