Hoa Sơn Luận Kiếm

VLTKH5

Thông tin chung

  • Thời gian tham gia: Cả ngày.
  • Điều kiện tham gia: Cấp 20 trở lên.

VLTKH5

Cách tham gia

  • Mỗi ngày nhân vật đủ điều kiện có thể tham gia khiêu chiến Boss.
  • Thời gian khiêu chiến Boss mỗi ải là 60 giây.
  • Ải càng cao thì Boss càng mạnh.
  • Vượt ải thành công có thể nhận được kinh nghiệm, Kim Nguyên Bảo khóa, Luận Kiếm Lệnh và tăng điểm kinh nghiệm nhận được khi rời mạng.
  • Nhân vật đầu tiên vượt mỗi 10 ải sẽ được xếp hạng tại Lưu Niệm Hoa Sơn.

VLTKH5

VLTKH5