Tây Sơn Thôn

VLTKH5

Thông tin chung

 • Thời gian tham gia: Cả ngày.
 • Điều kiện tham gia: Cấp 20 trở lên.

Cách tham gia

 • Mỗi ngày có 5 lượt tham gia miễn phí.
 • Có thể mua thêm lượt khiêu chiến dựa theo cấp độ VIP. Mỗi lượt 100 Nguyên Bảo.
 • Mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ ngẫu nhiên sẽ nhận được phần thưởng phong phúc.
 • Chương có độ khó càng cao, thưởng càng giá trị.

VLTKH5

Phần thưởng

 • Rương Tây Sơn Vàng.
 • Rương Tây Sơn Bạc.
 • Rương Tây Sơn Đồng.
 • Kỳ trân dị bảo.
 • Đạo cụ hiếm.
 • Đạo cụ thường.
 • Điểm kinh nghiệm.

VLTKH5