Bản cập nhật tháng 7

Từ 20-07-19

Cập nhật khác

Nâng cấp Bảo Thạch cấp 9

    • Ở bản cập nhật tháng 7 này, Quý Đại Hiệp đã có thể nâng cấp bảo thạch từ cấp 6 lên cấp 9.

Võ Lâm 2

Mở rộng kỹ năng môn phái: Kỹ năng bị động

 Hình ảnhKỹ năng
Thiên Vương

Võ Lâm 2

Tinh Tâm Quyết: Tăng 500 Kháng Mộc, 16000 Sinh Lực, Định Thân tăng 1%. Mỗi cấp tăng 500 kháng Mộc, 16000 Sinh Lực.
Võ Lâm 2Bất Diệt Sát Ý: Tăng 900 Kim Công, 200 xuyên kháng Kim, Trúng độc giảm 1%. Mỗi cấp tăng 400 xuyên kháng Kim, 900 Kim Công.
Ngũ ĐộcVõ Lâm 2Bách Cổ Độc Kinh: Tăng 500 kháng Thổ, 16000 Sinh lực, trúng độc tăng 1%. Mỗi cấp tăng 500 kháng Thổ. Mỗi cấp tăng 16000 Sinh Lực, 500 kháng Thổ
Võ Lâm 2

Truy Phong Độc Thích: Tăng 900 Mộc Công, 200 Xuyên Khánh mộc. Mỗi cấp tăng 900 Mộc Công, 200 xuyên kháng Mộc.

Võ ĐangVõ Lâm 2Thái Nhất Chân Khí: Tăng 500 kháng Thủy, 16000 Sinh lực, Choáng tăng 1%. Mỗi cấp tăng 500 kháng Thủy, 16000 Sinh lực.
Võ Lâm 2Kiếm Khí Tung Hoành: Tăng 900 Thổ Công, 200 Xuyên Kháng Thổ, Làm Chậm giảm 1%. Mỗi cấp tăng 900 Thổ Công, 200 xuyên kháng Thổ.
Nga MyVõ Lâm 2Thanh Tâm Tịnh Khí: Tăng 500 kháng Hỏa, 16000 Sinh lực, Làm Chậm tăng 1%.
Võ Lâm 2Phật Quang Chiến Khí: Tăng 900 Thủy Công, 200 xuyên kháng Thủy, Hư Nhược giảm 1%. Mỗi cấp tăng 900 Thủy Công, 200 xuyên kháng Thủy.
Cái BangVõ Lâm 2Hỗn Thiên Khí Công: Tăng 500 kháng Kim, 16000 Sinh lực, Hư Nhược tăng 1%. Mỗi cấp tăng thêm 500
kháng Kim, 16000 Sinh lực.
Võ Lâm 2Tiềm Long Tại Uyên: Tăng 900 Hỏa Công, 200 xuyên kháng Hỏa. Định Thân giảm 1%. Mỗi cấp tăng
900 Hỏa Công, 200 xuyên kháng Hỏa.
Thiếu LâmVõ Lâm 2Dịch Cốt Kinh: Tăng 500 kháng Mộc, 16000 Sinh Lực, Choáng tăng 1%. Mỗi cấp tăng 500 kháng Mộc
16000 Sinh lực.
Võ Lâm 2Hàng Long Phục Hổ: Tăng 900 Kim Công, 200 xuyên kháng Kim, Trúng Độc giảm 1%.
Mỗi cấp tăng 900 Kim Công, 200 xuyên kháng Kim.
Thiên NhẫnVõ Lâm 2Ma Viêm Tại Thiên: Tăng 500 kháng Kim, 16000 Sinh lực, Choáng tăng 1%. Mỗi cấp tăng 500 kháng Kim, 16000 Sinh lực.
Võ Lâm 2Si Không Ma Diệm: Tăng 900 Hỏa Công, 200 xuyên kháng Hỏa. Định Thân giảm 1%. Mỗi cấp tăng
900 Hỏa Công, 200 xuyên kháng Hỏa.
Đường MônVõ Lâm 2Tâm Nhãn: Tăng 500 kháng Thổ, 16000 Sinh lực, Định Thân tăng 1%. Mỗi cấp tăng 500 kháng Thổ
16000 Sinh lực.
Võ Lâm 2Tâm Ma: Tăng 900 Mộc Công, 200 Xuyên Kháng Mộc, Choáng giảm 1%. Mỗi cấp tăng 400 xuyên kháng Mộc, 900 Mộc Công.