Bản cập nhật tháng 9

Từ 20-09-19

Giao dịch Gửi Bán

Giao dịch gửi bán

  • Người chơi từ nay có thể trao đổi vật phẩm thông qua tính năng này:
    • Mua vật phẩm từ người chơi khác tại "Gửi bán".
    • Bán vật phẩm tại "Gửi bán cá nhân".