Bản cập nhật tháng 9

Từ 20-09-19

Khiêu chiến Boss Tình Nghĩa

Boss Tình Nghĩa

 • Người chơi tiến hành tổ đội với Hảo Hữu và khiêu chiến Boss Tình Nghĩa.

 • Khiêu chiến Boss Tình Nghĩa cần đạt các yêu cầu sau:
  • Đạt cấp độ yêu cầu.
  • Tổ đội đạt lực chiến yêu cầu.
  • Trừng phạt lệnh (có thể mua tại Kỳ Trân Các).

 • Sau khi đánh bại Boss có thể nhận được các vật phẩm trân quý:
  • Mảnh Môn Khách các cấp độ.
  • Mảnh Bảo Thạch 2 thuộc tính.
  • Mảnh trang bị Môn Khách Đỏ.