Bản cập nhật tháng 9

Từ 20-09-19

Tình nghĩa Môn Khách

Tình Nghĩa Môn Khách

  • Tình Nghĩa Môn Khách là tính năng hoàn toàn mới, giúp quý đại hiệp có thể sử dụng lại các môn khách phẩm chất thấp kết hợp với nhau để kích hoạt được thuộc tính bộ, gia tăng lực chiến nhân vật.
  • Tình Nghĩa Môn Khách chia làm 13 bộ, mỗi bộ yêu cầu các Môn Khách khác nhau cùng kết hợp.
  • 1 bộ chia làm 5 cấp độ: Sơ Giao, Bằng Hữu, Hảo Hữu, Tri Kỷ, Chí Cốt. Sau khi tăng cấp độ thì thuộc tính được kích hoạt cũng sẽ được thăng cấp.

  • Để kich hoạt các Môn Khách trong các bộ. Người chơi cần thu thập đầy đủ số lượng mảnh Môn Khách. Kích hoạt đủ 3 Môn Khách sẽ đạt điều kiện mở thuộc tính ẩn.