Đào Hoa Đảo

VLTKM

Thông tin chung

  • Thời gian tham gia: Cả ngày.
  • Điều kiện tham gia: Cấp 9 trở lên.

Đào Khoáng

  • Mỗi ngày có thể đào khoáng 3 lần, mỗi lần giãn cách 30 phút. Tích lũy tối đa 4 lần
  • Mỗi lần đào khoáng cơ bản nhận được 60 Huyền Tinh Lv1 (dùng để cường hóa trang bị).
  • Mỗi 15 phút có thể thu hoạch Huyền Tinh 1 lần.
  • Có thể mua lượt tăng tốc, tăng sản lượng đào khoáng.

VLTKM

VLTKM

Đoạt Khoáng

  • Huyền Tinh chưa thua hoạch có thể bị người chơi khác khiêu chiến đoạt mất.
  • Có thể mua Hộ Lâm Khuyển để tránh bị khiêu chiến, chống lại đối thủ.
  • Đang bị khiêu chiến không thể nhận Huyền Tinh đã đào được.
  • Khiêu chiến nhân vật lực chiến cao hơn sẽ có cơ hội nhận thưởng nhiều hơn.

VLTKM